Careers

ตำแหน่ง นักเคมี

รายละเอียดงาน 

        - สอนการใช้งานเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก

        - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับลูกค้า

        - ฝึกอบรมหัวข้อที่จำเป็นตามความต้องการที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ 

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ 
 
          สาขาวิชาเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
เพศ : ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป   

ความสามารถ : 

         - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือ HPLC ,GC, AAS รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ สำหรับห้อง Lab ได้ดี

- มีประสบการณ์ใช้เครื่อง QTof or Tof Mass Spectrometry ในงาน Proteomic หรือใกล้เคียง

- มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถนำเสนองานได้เป็นอย่างดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- สามารถปฏิบัต่งานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสมัครงานได้ที่ : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (แผนกทรัพยากรบุคคล)

ที่อยู่ : 451-451/1  ถนนสิรินธร  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700

โทร : 0-2433-8331 ext. 365 / 094-669-6543

FAX  : 0-2433-1679

E-mail : recruit@sithiphorn.com