ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์

 

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ได้เปิดให้กรอกแบบสอบถามตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 14 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างถูกต้อง และนำไปประกอบการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

ข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นจะถูกเก็บใว้เป็นความลับอย่างดีตามหลักจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทจึงขอมอบของสมนาคุณเป็นที่ระลึกให้กับผู้โชคดีทั้ง 12 ท่าน เป็น Starbucks Card จำนวน 12 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. บัตรแทนเงินสด มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

- คุณธราภรณ์ เจียงแจ่มจิต 

- คุณณัฐวดี ฮวดเชียวชาญ  

2. บัตรแทนเงินสด มูลค่า 250 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 

- คุณสุมาลี ยอดทองหลาง  

- คุณจีรนันท์ สุวนานนท์  

- คุณภิญญดา เมืองเงิน 

- คุณอุทัย อร่ามวงษ์ 

- คุณพักตร์วิภา ตังสุวรรณศรี 

- คุณฉันทนา อินทิม 

- คุณกฤตยาภรณ์ พรหมฤทธิ 

- คุณจันทร์จิรา คงอิว 

- ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา

- คุณพรชนก เทียมนาค 

         ซึ่งทีมงานจะประสานงานไปยังผู้โชคดีทั้ง 12 ท่าน และจัดส่งของที่ระลึกให้ตามข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบสอบถาม เมื่อท่านได้รับแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มตอบรับของรางวัลและส่งกลับมาเพื่อการยืนยันตอบรับผ่านทาง Email : center@sithiphorn.com หรือแฟกซ์ หมายเลข 02-433-1679, 02-434-9510

 

        

Gallery