THAILAND SCIENTIFIC EQUIPMENT CENTER NETWORK (TSEN) 2/2565

 บ. สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ร่วมกับ บ.เอส.เอ. ขอนแก่น จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(TSEN) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมี ผศ. ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน และ ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เลขาธิการ TSEN และคณะฯ ร่วมต้อนรับสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือทั้ง 21 แห่งจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจากจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมชมบูธของบริษัทต่างๆ ที่จัดแสดงเครื่องมือภายในงาน
บ. สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. จัดแสดงเครื่องมือด้านอาชีวอนามัย เครื่องทดสอบกลิ่นรสอาหาร เครื่องหาปริมาณโปรตีน เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และวัสดุสิ้นเปลืองของเครือง LC และ GC และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากมาย
 
จึงขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้เยี่ยมชมงานทุกท่านมา ณ ที่นี้
 

Gallery