PACCON 2023

 บ.เอส.เอ. เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดได้เข้าร่วมการจัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “the Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) โดยมีกำหนดการจัดประชุมระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิทยาศาสตร์

 PACCON 2023 จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 PACCON 2023 นี้ ได้รับเกียรติจากนักวิจัยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับโลกมาบรรยายในส่วนของ Plenary lectures และมีหัวข้อประชุมหลากหลาย รวมถึงการแสดงโปสเตอร์และ Oral Presentation จากนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากในเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

 บริษัท เอส.เอ.เชียงใหม่ จำกัดได้ร่วมออกบูธแสดงเครื่องมือ และมีกิจกรรมพร้อมของชำร่วยแจกให้ผู้ร่วมงานที่เข้าชมบูธ

เครื่องมือที่เรานำไปแสดงได้แก่่ เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ Opsis LiQuidLine เครื่องระเหย ยี่ห้อ Eyela  และอุปกรณ์สำหรับเครื่อง LC GC ยี่ห้อ Phenomenex เป็นต้น 

จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมบูธ และขอบคุณผู้จัดและทีมงานที่จัดงานได้อย่างเพรียบพร้อม สมบูรณ์

 ทีมงาน บ.สิทธิพรฯ

 


Gallery