Customer Satisfaction Survey 2023

 บริษัท สิทธิพรฯ  ขอเชิญท่านกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อประเมินความพึงพอใจในส่วนของงานขายและงานวิศวกรบริการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงเชิญชวนท่านกรอกแบบสำรวจตามลิ้งค์  แบบสำรวจความพึงพอใจ 2566

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้เตรียมของสมนาคุณให้กับท่านในการสละเวลาเพื่อตอบแบบสำรวจอันมีค่านี้เป็นบัตรกำนัล STARBUCKS CARD มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล, มูลค่า 300 บาท จำนวน 8 รางวัล  โดยเปิดให้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจได้ตั้งแต่วันที่  4 กรกฏาคม 2566  ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เว็บไซต์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น) 

บริษัทฯ  จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  โดยอ้างอิงบนเว็บไซด์ www.sithiphorn.com   ริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 ทีมงานบ. สิทธิพรฯ

 

Gallery