Particulate Air Quality Monitor

 ตรวจวัดฝุ่นละออง TSP, PM-10, PM-2.5 แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก US. EPA.

  • สำหรับ PM-10 และ PM-2.5, TUV in process, JIS Japan, AACMS-1999-2 Korea, UK, NRC

  • ใช้หลักการ Beta ray attenuation

  • เก็บข้อมูลได้ วัดแบบเดี่ยว (Stand Alone) หรือติดตั้งกับระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ (AQM Network)

  • มี Input/output ที่หลากหลาย ต่อกับเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศ/อุตุนิยมวิทยา เพื่อเก็บข้อมูลผลการตรวจวัดได้โดยตรง 

  • เชื่อมต่อกับระบบรับ-ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลได้อย่าง Real Time

  • คุณภาพสูง ผลนิ่ง/น่าเชื่อถือ ทนทาน บำรุงรักษาน้อย