Muffle Furnace - Single point

  • เตาเผาอุณหภูมิสูง (Bench Top Furnace) Model D

  • ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด1100 องศาเซลเซียส

  • สามารถตั้งค่าและแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอ

  • สามารถตั้งค่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิได้ในช่วง 1 ถึง 30 องศาเซลเซียส

  • วัสดุภายในเป็นแบบ  High Performance Hybrid Muffle ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความร้อน และการลดลงของอุณหภูมิเร็ว

  • ประตูด้านหน้าแบบเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อป้องกันความร้อนแก่ผู้ใช้งาน 

  • ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน  และมีการตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิดในขณะใช้งาน