Muffle Furnace - Programable

 

  • เตาเผาอุณหภูมิสูง (Bench Top Furnace) Model 3

  • ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด   1100     องศาเซลเซียส

  • สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 9 โปรแกรมซึ่งแต่ละโปรแกรมสามารตั้งค่าอุณหภูมิ, เวลา อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

  • สามารถตั้งค่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิได้ในช่วง 1 ถึง 40 องศาเซลเซียส

  • วัสดุภายในเป็นแบบ  High Performance Hybrid Muffle ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความร้อน และการลดลงของอุณหภูมิเร็ว

  • ประตูด้านหน้าแบบเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อป้องกันความร้อนแก่ผู้ใช้งาน 

  • ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน  และมีการตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิดในขณะใช้งาน