Electronic Nose Model FOXเครื่องวัดคุณสมบัติทางกลิ่น

  • เป็นเครื่องทดสอบกลิ่นของตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยในการจำแนกกลิ่น

  • อายุการจัดเก็บที่ทำให้กลิ่นมีการเปลี่ยนแปลง

  • การเจือปน หรือระดับความเข้มข้นของกลิ่นในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์   

  • อีกทั้งสามารถนำค่าที่ได้จากการวัดไปช่วยให้การพัฒนาสินค้าเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค