Digital MicroScope Cameraกล้องจุลทรรศน์แบบ Microscope : Digital Microscope and camera            

  • เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง

  • อีกทั้งสามารถเก็บภาพของการมองไว้ได้ด้วยกล้องถ่ายภาพ

  • อาจต่อเข้ากับกล้องวีดิโอก็ได้ เพื่อบรรทึกข้อมูล หรือการเคลื่อนไหวของเซลล์ต่างๆ