Centrifuge - Frontier

  

 

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ ( Centrifuge) รุ่น Frontier FC5706

 
1. สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหัวปั่นหลายแบบเช่น Fixed Angel Rotor หรือ Swing Out Rotor (หัวปั่นเป็นอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม)  

2. ตั้งความเร็วรอบการปั่นได้สูงสุด 6,000 rpm โดยสามารตั้งความเร็วรอบการปั่นได้ในช่วงระหว่าง 200 rpm – 6000 rpm  

3. ค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุด (Max RCF)ไม่น้อยกว่า 4,427 x g 

4. สามารถเลือกใช้กับหัวปั่นชนิด Fixed Angel rotor ได้กับหลอดทดลองขนาด 15 ml x 12 หลอด หรือ 50 ml x 6 หลอด (เลือกชนิดหัวปั่นได้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

5. หน้าจอแสดงการทำงานเป็นแบบ LCD ที่สามารถแสดงค่าต่างๆเป็นตัวเลขได้แก่ ความเร็วรอบ (Speed) / ค่าแรงหนีศูนย์กลาง (RCF), เวลา

6. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 99 นาที 59 วินาทีหรือแบบต่อเนื่องได้

7. สามารถเลือกระดับการเพิ่มหรือลดความเร็วได้

8. มีระบบความปลอดภัยในขณะปั่นคือเครื่องจะหยุดทำงานทันทีในกรณีที่หัวปั่นไม่สมดุล (Imbalance switch-off)

9. ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาด 220V, 50/60 Hz