12 Position Nitrogen Evaporator

  

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 12 ตัวอย่าง

· สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก

· มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ การใช้งานไม่สลับซับซ้อน

· สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน

· มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน

· มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน

· ตัวให้ความร้อนเป็น water bath ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส 

· สำหรับใช้งานกับ 12 ตัวอย่าง