24 Position Nitrogen Evaporator

 

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 24 ตัวอย่าง

· สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก

· มีขนาดเล็ก พื้นที่ในการติดตั้งเพียง W41 x D38 x H84 เซนติเมตร

· สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน

· มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน

· มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน

· ตัวให้ความร้อนเป็น water bath ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส 

· สำหรับใช้งานกับ 24 ตัวอย่าง