45 Position Nitrogen Evaporator

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 34 ตัวอย่าง

· สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก

· มีขนาดเล็ก พื้นที่ในการติดตั้งเพียง W61 x D48 x H86 เซนติเมตร

· สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน

· มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน

· มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน

· อ่างน้ำให้ความร้อนเป็นแบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 5 °C

· สำหรับใช้งานกับ 45 ตัวอย่าง