MICROVAP: Nitrogen Evaporator for microplate -1 plate

 

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน Microvap-1 microplate

· สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก

· สำหรับตัวอย่างที่มีปริมาตรน้อยๆ เช่น 96-well microwell plate ( 1 Microplate)

· สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนให้เป่าลงพร้อมกันทุกตัวอย่าง พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน

· มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกินพร้อมปุ่ม reset

 

· ชุดให้ความร้อนเป็น Aluminium Heat Block แบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข

· ทำอุณหภูมิได้ถึง 130 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 0.5 °C