MULTIVAP: Nitrogen Evaporator with Dry Block

 

 

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน Multivap

· สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก

· เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาตรเยอะและมีจำนวนตัวอย่างมาก

· สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนได้ในแต่ละแถวของหลอด

· พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน

· มีระบบตั้งเวลาให้เครื่องตัดระบบให้ความร้อนและระบบเป่าก๊าซไนโตรเจน

· มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน

· ชุดให้ความร้อนเป็น Dry block แบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข

· ทำอุณหภูมิได้ถึง 120 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 0.5 °C

· มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดดังนี้

- สำหรับ  9 ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 13 – 50 mm.

- สำหรับ 30ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 16 – 30 mm.

- สำหรับ 48ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 10 – 22 mm. 

- สำหรับ 80ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 10 – 17 mm.