Amylograph E

เครื่องวัดความหนืดของแป้งข้าวสาลี ( Brabender Amylograph E)

- ใช้สำหรับวัดค่าความหนืดของแป้งข้าวสาลีในหน่วยของ Brabender Unit (BU)

- วัดค่าความหนืดของแป้งข้าวสาลีได้ตาม ICC Standard no. 126/1 , ISO 7973, AACC Method no.22-10.01, AACC Method no.22-12.01 7973 และ GB 14490-93

- ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

- มีโปรแกรมที่สามารถนำข้อมูลของผลการวัดตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 10 ตัวอย่าง (โปรแกรมเสริม)

- สามารถปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟของการวัดได้อัตโนมัติ 

- สามารถเลือกช่วงการวัดได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัววัดใหม่