Viscograph E
เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Brabender Viscograph E)

-  เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความหนืดของแป้ง ที่ใช้เป็นมาตราฐานในโรงงานอุตสาหกรรมแป้ง

-  วัดค่าความหนืดของแป้งในหน่วยของ Brabender Unit (BU) ใช้ได้กับ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวโพด และแป้งดัดแปร (Modified Starch)

-  วัดค่าความหนืดของแป้งตาม ICC Standard no. 169, AACC Method 61-01

-  ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์  จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

-  มีโปรแกรมสำหรับนำผลการวัดของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 15 ตัวอย่าง (โปรแกรมเสริม)

-  ปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟของการวัดอัตโนมัติ

-  สามารถเลือกช่วงการวัดได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัววัดใหม่