Micro Visco-Amylo-Graph, MVAGเครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (Micro Visco-Amylo-Graph, MVAG )

-   เป็นเครื่องวัดความหนืดของแป้งที่รวมคุณสมบัติของ Viscograph E และ Amylograph E เข้าไว้ในเครื่องเดียวกัน

-   ใช้งานได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร, กระดาษและเคมี วัดค่าในหน่วยของ Brabender Unit (BU) ได้และให้ผลการวัดในเวลารวดเร็ว

-   วัดค่าความหนืดของแป้งได้ทั้ง flour, Native & Modified Starch

-   เหมาะสำหรับการใช้งานในห้อง R&D สำหรับคิดค้นและปรับสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

-   ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

-   มีโปรแกรมสำหรับนำผลการวัดของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 15 ตัวอย่าง (โปรแกรมเสริม) 

-   สามารถปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟในขณะกำลังวัดค่าได้อัตโนมัติ