Moisture Tester, MT-CAเครื่องวัดความชื้นแบบอัตโนมัติ ( Moisture Tester, MT-CA)

-  เป็นเครื่องวัดความชื้นด้วยวิธี Oven Method แบบอัตโนมัติ ตามมาตราฐาน ICC-Standard no. 110/1, ISO 712  และยังเป็นเครื่องที่ใช้วัดความชื้นของใบยาสูบตาม Regulation no. 2182/2005

-  สามารถวัดตัวอย่างได้ต่อเนื่อง 10 ตัวอย่างในครั้งเดียว

-  ติดตั้งระบบชั่งอยู่ภายในเครื่องสามารถชั่งน้ำหนักทั้งก่อนและหลังการอบแห้งได้อัตโนมัติ

-  ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลายชนิดเช่น ใบยาสูบ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวสาลี เมล็ดพืช อาหารสำเร็จรูป หรือเส้นใยสังเคราะห์

-  ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบใหม่ (MetaBridge) ที่ใช้งานง่ายและทันสมัย และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Farinograpg, Extensograph หรือ Amylograph เพื่อการวัดค่าของตัวอย่างพร้อมๆ กัน

-  สามารถวัดปริมาณความชื้นได้ในช่วง 0.1 – 99.9%

-  สามารถทำอุณหภูมิในการวัดได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส 

-  สามารถใช้กับตัวอย่างที่มีน้ำหนักในช่วง 1 ถึง 20 กรัม