KE 19/25 Single Screw Extruder


เครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูเดี่ยว (Stand-alone Extruder – Single screw Extruder KE 19/25) 

-  KE 19/25 เป็นเครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูเดี่ยวที่ใช้ในการศึกษาสภาวะต่างๆของการผลิตอาหารแบบอบพองด้วยแรงอัด ในห้องแลป

-  สามารถใช้ในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ, ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขนาดห้องแลป, ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงาน หรือเป็นเครื่องผลิตขนาดเล็ก

-   สามารถควบคุมสภาวะต่างๆในการทดสอบได้ ดังนี้

1) ขนาดความยาวของสกรู 25D ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายชนิด

2) ปรับความเร็วรอบได้สูงถึง 250 รอบต่อนาที

3) อุณหภูมิของช่องอัดทำได้สูงสุด 450 องศาเซลเซียส

4) อัตราการทำการผลิตได้ในช่วง 1 – 10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

-   ตัวเครื่องออกแบบมาให้ ส่วนชุดควบคุมการทำงาน ส่วนของการทำงาน ติดตั้งอยู่ในเครื่องเดียวกัน ในระดับที่สามารถทำงานได้สะดวก

-   ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้

-   สามารถเปลี่ยนหัว (Die) เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ 

-   มีซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานและประมวลผลการวัดได้