Modular Cooling Die

 

- เป็นหน้าแปลนสำหรับผลิตโปรตีนจากพืชที่มีพื้นผิวเหมือนเนื้อสัตว์ (Texturized Vegetable Proteins with meat-like textures)
- ออกแบบเป็น modular design สามารถปรับความสูงลัความกว้างของช่องอัดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีขนาดแตกต่างกันได้
- สามารถควบคุมและตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความดันได้ตลอดแนวของชุดหน้าแปลนโดนมีช่องเปิด 6 ช่องสำหรับติดตั้งหัววัด