Autopol IIเครื่องวัดการหมุนของระนาบแสง

  • เป็นเครื่องวัดค่า polarization ของตัวอย่างในห้องแลปทั่วไป

  • โดยมีปริซึม เป็นชนิด Glan Thompson Calcite ซึ่งจะให้ความแม่นยำสูงกว่าชนิด Thin film Plastic Sheet Polarizer

  • สำหรับ Optical wavelength  คือ 589nm และ 546 nm  โดยมีช่วงของการวัดจะเท่ากับ +/- 89o Optical rotation  

  • มีค่าResolution เท่ากับ 0.001 oArc Optical Rotation.