Gas Analyzer for Open Path/ Insituระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ชนิด Open Path ได้รับการรับรองโดย U.S. EPA

 • ระบบตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) เป็นไปตามข้อกำหนดของ

  U.S. EPA. และวัดจาก Process แบบต่อเนื่อง ชนิด Insitu-Cross stack

 • เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสูง ได้รับการรับรองโดย U.S.EPA., TUV และมาตรฐานสากล มีเทคนิคการวัดน่าเชื่อถือตามหลักสากล

 • ตรวจวิเคราะห์ก๊าซ SO2, NO, NO2, O3, NH3, Benzene, Toluene, Xylene, Phenol และก๊าซพิษอื่น ๆ มากกว่า 40 ชนิด ต่อ 1 ระบบ

 • ตรวจวัดก๊าซที่ปล่อยได้ในระยะกว้าง ตามแนวขอบพื้นที่ ด้วยระยะทางไกลถึง 1 กิโลเมตร เพื่อวิเคราะห์ที่มาของมลพิษ

 • ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ DOAS ที่ตรวจวัดก๊าซจากอากาศ ไม่ต้องผ่านระบบเก็บตัวอย่าง

 • เหมาะสำหรับการตรวจวัดในบรรยากาศทั่วไป หรือ การตรวจวัดเพื่อตรวจจับการรั่วไหลหรือการปล่อยมลพิษออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

  (Fence Line Monitoring)

 • ระบบตรวจวัดมลพิษในปล่องและใน Process แบบต่อเนื่อง ชนิด In situ – Cross stack

 • คุ้มค่าด้วยการดูแลและบำรุงรักษาที่ง่าย ประหยัดเวลา

 • ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 • จ้างเหมาบริการรวมจัดทำรายงาน, Service Contract, ลูกค้าเลือกบริการอื่น ๆ ตามต้องการ