Autopol Vเครื่องวัดการหมุนของระนาบแสง

  • เป็นเครื่องวัดค่า polarization ของตัวอย่างในห้องแลปทั่วไป

  • โดยมีปริซึม เป็นชนิด Glan Thompson Calcite Quartz  ซึ่งจะให้ความแม่นยำสูง

  • สำหรับค่า Optical wavelength  ที่มีได้แก่ 365 nm,405 nm, 436 nm, 546 nm, 589 nm, 633 nm ( หรืออาจเลือกเพิ่มที่  325 nm )

  • โดยมีช่วงของการวัดจะเท่ากับ +/- 89o Optical rotation  

  • มีค่าResolution เท่ากับ 0.001 oArc Optical Rotation.