Refractometer J57เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสงเป็นเครื่องวัดค่า Refractive Index , Brix , Urine SG

  • ซึ่งเหมาะกับงาน วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

  • โดยได้มีการออกแบบการใช้งานให้ง่าย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน

  • อีกทั้งในเรื่องของความคงทนของเครื่อง

  • Measuring range = 1.33-1.53 RI, 0 - 95 Brix, 1.00-1.04 Urine SG  

  • ค่า Accuracy = +/-0.00004 RI , +/-0.03 Brix , +/-0.0001 Urine SG