Electronic Tongue Model Astreeเครื่องวัดคุณสมบัติทางรสชาติ

  • เป็นเครื่องวัดคุณสมบัติทางด้านรสชาติ เพื่อบอกคุณลักษณะ และแยกความแตกต่างของรสชาติ

  • เหมาะสำหรับการควบคุมคุณภาพในอาหาร เครื่องดื่ม และยา

  • อีกทั้งยังสามารถนำผลการวัดที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า(ทางด้านรสชาติ)

  • เพื่อให้ได้รสชาติใกล้เคียงกับคู่แข่ง หรือตรงกับความต้องการของผู้บริโภค