Electronic Eye Model IRISเครื่องวัดคุณสมบัติทางการมองเห็น

  • ช่วยในการจำแนกคุณภาพของสินค้า

  • โดยอาศัยเกณฑ์ในการมองเห็นเป็นตัววัด

  • ใช้กล้อง CCD ที่มีความละเอียดสูงในการตรวจวัด

  • โดยสามารถแบ่งระดับความเข้มของสีได้เป็นระดับต่างๆ

  • เพื่อช่วยในการตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ