Data Acquisition and Management Softwareระบบการจัดเก็บข้อมูล จัดการข้อมูลคุณภาพอากาศอัตโนมัติ และ Real Time

 • รองรับระบบรับ-ส่งข้อมูลจากระบบการตรวจวัดต่าง ๆ มาแสดงพร้อมกันอย่างเป็นปัจจุบัน ไม่มี Delay 

 • พัฒนาต่อยอดในประเทศให้สามารถรับข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น ๆ หรือส่งออกเว็บไซด์ที่พัฒนาขึ้น หรือที่มีอยู่แล้วได้ 

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • สร้างรายงานตามความต้องการ

 • ระบบโปรแกรมจัดการคุณภาพอากาศ Enviman ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามข้อกำหนดของ US. EPA ได้แก่ 

  • โมดุล GIS สำหรับศึกษาการแพร่กระจาย/ผลกระทบของมลพิษ ประกอบด้วย นำเข้าแผนที่/จัดการ (Mapper),

   Emissioner, Planner และ EnviMet

  • โมดุล พยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า (Forecaster)

  • โมดุลค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ (Finder)

  • โมดุลแสดงการแพร่กระจายของมลพิษแบบ Real Time (Nowcaster)

  • โมดุลอื่น ๆ