Refractometer J157


เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสง

  • เป็นเครื่องวัดค่า Refractive Index , Brix , Urine SG

  • เหมาะกับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

  • โดยได้มีการออกแบบการใช้งานให้ง่าย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งในเรื่องของความคง ทนของเครื่อง

  • มีช่วงระบบการชดเชยอุณหภูมิ ตั้งแต่ 18-95 oC โดยมี Measuring range = 1.33-1.53 RI, 0 - 100 Brix, 1.0000-1.0400 Urine SG

  • มีค่า Accuracy = +/-0.00002 RI , +/-0.03 Brix , +/-0.0001 Urine SG